top of page
banner sub 2.jpg

Thẩm định hình ảnh

椭圆形.png
编组 6.png

Bước 01

Chế độ thẩm định hình ảnh

Vui lòng chọn một thẩm định hình ảnh.
 

iphone_13_mockup_04.png
椭圆形备份 3.png
编组 7.png
编组 8.png

Bước 02

Chọn một danh mục

Vui lòng chọn danh mục của sản phẩm để được thẩm định.

椭圆形.png
编组 16.png
编组 15.png

Bước 03

Bắn sản phẩm

Vui lòng chụp để các chi tiết của từng điểm thẩm định có thể được chuyển tải theo hướng dẫn chụp . Bạn có thể dễ dàng bắt đầu thẩm định chỉ với một vài hình ảnh.

编组.png
编组 14.png

Bước 04

Mua tiền xu

Chọn gói tiền xu mong muốn của bạn và mua tiền xu thẩm định.

椭圆形.png
编组 17.png
iphone_13_mockup_07备份.png
位图备份.png

Bước 05

Quy trình thẩm định

编组备份 3.png
编组备份 4.png
check real .png
check fake.png
编组 20.png

Bước 06

Nhận kết quả

bottom of page